CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


CODEGA��Natureza xur��dica

Natureza xurídica de CODEGA
O Colexio de Detectives Privados e Privadas de Galicia é unha corporación de dereito público que se constitúe ao amparo do artigo 36 da Constitución española; da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, reguladora dos colexios profesionais, modificada pola Lei 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de solo e de colexios profesionais; da Lei 11/2001, de 18 de decembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia e da Lei 1/2008 de 17 de abril de creación do Colexio Profesional de Detectives Privados e Privadas de Galicia.

O Colexio de Detectives Privados e Privadas de Galicia ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento das súas fins.


 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial